Close Search

مسعود بیزارگیتی

تقاطع گمان‌های بی‌دهان
از سکوی بی صدائی
از سطرها و نشانه‌ها
در استوای بی تقویم کلمات
دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی رسد