Close Search

اسماعیل خویی

نهنگ در آبگیر
همکاسگان مرگ
غبارروبی از آیینه‌ی خرد
و بی کیشی‌ام کیش بس
سرگرمِ کارِ مرگیدن
با خون و با جنون‌اش
ناهمجهانی
چنگ‌های خرچنگی
عرب زده‌ست «انیران» به چشم من ، نه عرب
هنوز در چمدان‌ام چه دارم از میهن